Halfjaarcijfers 2023 Alumexx: forse groei door overnames

Etten-Leur, 29 september 2023 – Alumexx N.V. de aan Euronext Amsterdam genoteerde producent van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft vandaag haar halfjaarverslag 2023 gepubliceerd. In het eerste halfjaar van 2023 is de omzet toegenomen met ruim 300% ten opzichte van het eerste halfjaar 2022. Ook de EBITDA is fors toegenomen tot € 3,2 miljoen. Deze groei werd voornamelijk gerealiseerd door de overnames van Euroscaffold en ASC Group.

Jeroen van den Heuvel, CEO Alumexx: “Het eerste halfjaar van 2023 stond in het teken van de overnames van Euroscaffold en ASC Group. Deze overnames hebben wij op 31 maart 2023 weten te realiseren, vanaf april 2023 zijn de financiële resultaten van deze overnames verwerkt in de geconsolideerde cijfers van Alumexx N.V. We zijn trots op hetgeen we reeds in deze korte periode hebben weten te realiseren en kijken met veel vertrouwen naar de toekomst met daarin nog veel potentie voor verdere synergievoordelen. De samenwerking op directie- en managementniveau voor de integratie van de gehele groep is een mooie en positieve expansie. Alle ervaring en kennis van ons nieuwe team laat direct de potentie van deze samenwerking zien. Ook de toevoeging van Frank van der Weide en Marco Hakvoort aan de dagelijkse leiding geeft stabiliteit en vertrouwen. De integratie en synergie van de overnames ligt op koers.”

Financiële resultaten
De resultaten in het eerste halfjaar 2023 werden sterk positief beïnvloed door de overnames van Euroscaffold en ASC Group, die op 31 maart 2023 plaatsvonden.

In het eerst halfjaar 2023 realiseerde Alumexx, als gevolg van de overnames, een forse stijging van de netto omzet. Deze steeg van € 3,8 miljoen tot € 15,3 miljoen, een stijging van ruim 300%. De bijdrage aan de omzetgroei door de overnames van Lado Klimmaterialen B.V. (per oktober 2022), Euroscaffold en ASC Group (per 31 maart 2023) bedroeg € 11,2 miljoen. De autonome omzetgroei van Alumexx bedroeg € 0,3 miljoen.

Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) steeg van € 0,2 miljoen in het eerste halfjaar 2022 naar € 3,2 miljoen over het eerste halfjaar van 2023. Ook deze toename is volledig toe te rekenen aan de acquisities.

Het nettoresultaat steeg van € 0,1 miljoen over het eerste halfjaar 2022 naar € 1,4 miljoen over het eerste halfjaar van 2023. De werkzaamheden rondom Purchase Price Allocation (PPA) zullen later dit jaar afgerond en verwerkt worden. Aangezien er naar aanleiding van de PPA afschrijfbare immateriële vaste activa opgenomen zullen worden, zal het nettoresultaat lager uitvallen dan het nettoresultaat dat nu wordt gepresenteerd in de halfjaarcijfers.

Van de omzetstijging komt € 9,2 miljoen voor rekening van de dealers & directe klanten. Dit is te verklaren doordat de overgenomen partijen voornamelijk een focus hebben op de zakelijke markt. Zakelijke klanten kopen vooral via dealers. 

De belangrijkste afzetmarkten van de Alumexx groep bevinden zich in Nederland, België en Duitsland. In deze landen wordt 90% van de omzet behaald. De netto omzet steeg in Nederland van € 2,5 miljoen in het eerst halfjaar 2022 naar € 11,0 miljoen in dezelfde periode in 2023. In België groeide die van € 0,5 miljoen naar € 1,7 miljoen. In Duitsland was sprake van een toename van € 0,6 miljoen naar € 1,0 miljoen.

De brutomarge nam in het eerste halfjaar 2023 met € 5,8 miljoen toe. De relatieve brutomarge steeg van 27,8% over het eerst halfjaar 2022 naar 44,7% over het eerste halfjaar 2023. Deze toename is te verklaren door de overnames van met name Euroscaffold en ASC Group. Door deze overname vindt productie nu binnen de groep plaats waardoor er een verschuiving plaatsvindt van kostprijs (inkoop gereed product) naar personeel (kosten productiepersoneel). Daarnaast verbeterde de algehele marge doordat een groter deel van de keten wordt beheerd door Alumexx en niet enkel de handelsmarge overblijft.

Balans en kasstroom
Het balanstotaal per 30 juni 2023 nam in vergelijking tot 31 december 2022 toe van
€ 3,3 miljoen tot € 43,0 miljoen. De toename houdt grotendeels verband met de overnames van Euroscaffold en ASC Group. Vooralsnog is het immaterieel vast actief ten aanzien van beide overnames volledig als goodwill verantwoord.

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 0,1 miljoen positief. De kasstroom uit investeringsactiviteiten is als gevolg van de overnames € 13,9 miljoen negatief. Hier tegenover staat een positieve netto kasstroom uit financieringsactiviteiten ad € 14,1 miljoen, welke met name voortkomt uit de afgesloten overnamefinanciering. Per saldo is er in het eerste halfjaar 2023 een positieve kasstroom gerealiseerd van € 0,3 miljoen (2022: € 0,1 miljoen).

Ontwikkelingen delisting en OOB accountant
In de afgelopen jaren heeft Alumexx er binnen haar mogelijkheden alles aan gedaan om een delisting maatregel van Euronext Amsterdam, die vanaf 13 april 2023 dreigde, te voorkomen. Ondanks verschillende gesprekken met Euronext Amsterdam en een intensieve benadering van de verschillende OOB accountantskantoren was er op die datum nog geen concreet resultaat geboekt. Vervolgens werd Alumexx op 3 mei 2023 geïnformeerd dat de Euronext Listing Board had besloten tot delisting van Alumexx N.V. Volgens dit besluit is de laatste handelsdag op 3 november 2023,  waarna de notering op 6 november 2023 vervalt. Alumexx heeft, vooralsnog zonder succes, bezwaar aangetekend tegen dit besluit.

Alumexx heeft inmiddels aanknopingspunten ontwikkeld, die mogelijk kansen bieden om genoteerd te blijven in Amsterdam. Dit betreft gevoerde en te voeren gesprekken, om te komen tot een haalbare offerte van een OOB accountant en vervolgens tot een benoeming van die accountant.

Alumexx heeft zich primair gericht op het contracteren van een OOB-accountant. Alumexx vindt dat zij thuishoort op de beurs van Euronext Amsterdam, zeker nu zij succesvol uitvoering heeft gegeven aan haar strategie om een groei te realiseren die past bij een beursnotering. Daarnaast zou een verhuizing naar een andere beurs een drastische en kostbare maatregel zijn, waarbij er een match moet zijn tussen enerzijds Alumexx als Nederlandse producent en leverancier en anderzijds de attentiewaarde en de regelgeving van dat buitenlandse marktsegment. Vanzelfsprekend zijn dergelijke alternatieve noteringen wel onderzocht. Hieruit is naar voren gekomen, dat het niet mogelijk blijkt om direct over te stappen naar de markt van Euronext Growth in Brussel. Voor deze overstap is nodig dat Alumexx beschikt over een accountantsverklaring van een OOB accountant bij haar laatste twee jaarrekeningen. Verder is het Alumexx gebleken, dat de Access markt voor haar geen match biedt.

Alumexx heeft zich recent, samen met andere bedrijven waarvoor delisting dreigt, aangesloten bij de Vereniging MidkapNL. De heer P.P. de Vries is voorzitter van de Vereniging, de heer J. van den Heuvel is vice-voorzitter. De vereniging beoogt in samenspraak met Euronext Amsterdam alsnog tot een oplossing te komen voor de OOB problematiek. 

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de
huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de
onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s
en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden,
rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx
kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx
geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de productie en levering  van aluminium ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  industriële, semiprofessionele en de doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt zich met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam. Eind maart 2023 heeft Alumexx ASC Group en Euroscaffold overgenomen. Daarmee is Alumexx uitgegroeid tot één van de grootste bedrijven in Nederland op het gebied van aluminium klimmaterialen.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

Bijlagen

  • Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
  • Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
  • Verkorte geconsolideerde balans
  • Verkort geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen
  • Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
  • Toelichting
  • Bestuurdersverklaring

Bijlages zijn zichtbaar in het halfjaarverslag in PDF formaat.
Download: het halfjaarverslag in PDF.