Alumexx N.V. publiceert jaarrekening 2017

Alumexx N.V. publiceert jaarrekening 2017

Etten-Leur, 26 april 2018Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt heeft de jaarrekening over 2017 gepubliceerd. Omdat Alumexx N.V. pas op 2 januari 2018 een notering kreeg aan de Amsterdamse beurs, gaat het jaarverslag 2017 niet over de gang van zaken van Alumexx, maar van haar rechtsvoorganger Phelix N.V.

In 2017 had Phelix N.V. de uitdagende taak om de jaarrekening 2015 en 2016 op te maken, het aandeel te laten terugkeren naar de normale notering en een geschikte overnamekandidaat te vinden. Hier stonden geen inkomsten uit eigen activiteiten tegenover.

Over 2017 kwam het resultaat na belastingen hoofdzakelijk als gevolg van eenmalige externe kosten (ter hoogte van €406.000) uit op een verlies van €436.000. Deze lopende kosten zijn alle uit eigen middelen betaald. Het verlies komt ten laste van het eigen vermogen van de vennootschap.

 

Kerncijfers 2017

2017 2016
Geconsolideerde cijfers (in duizenden euro’s)
Omzet 4
Brutomarge 1
Bedrijfsresultaat (EBIT) -421 -83
Financiële baten en lasten -15 -2
Vennootschapsbelasting
Netto resultaat -436 -85
31-12-2017 31-12-2016
Eigen vermogen 615 497
Totaal activa 1354 555
Ratio’s
Solvabiliteit – eigen vermogen in % van de totale activa 45% 89%

Alumexx ceo Jeroen van den Heuvel zegt in een korte toelichting op de jaarrekening: “2017 was een transitiejaar waarin Phelix NV de taak had een achterstand weg te werken in de jaarverslaggeving, nieuwe activiteiten te onderzoeken en de overname uit te voeren. Dat ging gepaard met aanzienlijke eenmalige advies- en accountancykosten. Gelukkig is deze opdracht geslaagd en kon het opgeschoonde fonds op 28 december 2017 Alumexx B.V. met instemming van aandeelhouders overnemen.”

Ondanks alle eenmalige kosten die betrekking hebben op 2017 en de fiscale en juridische afhandeling van de overname van Alumexx B.V., en die een verlies meebrachten van €436.000, was bij afsluiting van het boekjaar nog steeds een positieve liquiditeit. Additionele financiering ten behoeve van 2018 wordt niet nodig geacht. De groep grootaandeelhouders heeft daarbij een zekerheidsverklaring afgegeven voor de liquiditeit tot minimaal Q1 2019.

“Ik ben verheugd dat wij hier als grootaandeelhouders op één lijn zitten en het juiste signaal van vertrouwen afgeven aan kleinere aandeelhouders en de markt in de breedte. We hebben overigens voldoende liquide middelen en zullen die liquiditeitgarantstelling niet nodig hebben. Het is echter voor alle betrokkenen goed dat die zekerheid er is”, aldus Van den Heuvel.

De financiële informatie 2017, vermeld in de overzichten zoals bijgevoegd  bij dit persbericht, zijn afgeleid van het jaarverslag 2017. Controlerend accountant Accon-avm heeft op 26 april 2018 een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening 2017.

 

Vooruitzicht 2018

Alumexx B.V. is actief bezig met de eerder aangekondigde verzelfstandiging, internationale expansie en uitbreiding van het productenprogramma voor 2018 en 2019. In het eerste kwartaal van 2018 sloot Alumexx zelf als contractpartij nieuwe contracten met buitenlandse dealers (Portugal, Duitsland en Frankrijk) die inmiddels omzet genereren. Daarnaast concentreert Alumexx zich intensief op de ontwikkeling van producten die specifiek voldoen aan de (veiligheids)eisen van de Amerikaanse markt.

Per saldo haalde Alumexx in de eerste drie maanden van 2018 zijn geprognotiseerde omzet zoals vastgelegd in het in november gepresenteerde informatiememorandum.

Van den Heuvel: “De ontwikkelingen stemmen mij positief. Ons team is zeer gemotiveerd en onze dealers zijn enthousiast om met onze producten te willen werken. Het feit dat we – ondanks het koude weer in Europa dat niet echt motiveerde om buiten op trappen en steigers te werken – ons budget gehaald hebben, stemt mij tevreden over de gang van zaken tot heden.”

 

Algemene vergadering van aandeelhouders

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 21 juni om 14.00 uur in Van der Valk Hotel Princeville te Breda. Het jaarverslag over 2017 is gepubliceerd op www.alumexx-nv.nl op donderdag 26 april 2018, na sluiting van de beurs.

Etten-Leur, 26 april 2018

Raad van Bestuur

 

Bijlagen

(ontleend aan de overzichten op de betrokken pagina’s van de gecontroleerde jaarrekening die tevens op 26 april 2018 gepubliceerd is op de website van Alumexx NV https://www.alumexx-nv.nl/)

Pagina   23 Geconsolideerde balans per 31 december 2017
Pagina   24 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2017
Pagina   26 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2017

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Frank Witte, via Creative Venue PR

tel. 020 4525225 of mobiel  06 53736170

Over Alumexx

Alumexx is maker van aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, onder meer in samenwerking met VDL in een robotstraat, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via doe-het-zelfketens, gereedschapswinkels en -verhuurders, en via grote onlinewinkels als bol.com, Coolblue.nl en het internationaal opererende toolstation.com. Daarmee weet de jonge onderneming in hoog tempo een marktpositie op te bouwen, die reeds aanzienlijk is in de Benelux en snel wordt uitgebreid elders in Europa, met name in Duitsland, Frankrijk en Spanje. In de VS is met een aantal distributeurs contracten gesloten om daar de markt te bewerken.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx is sinds 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Bijlagen

(ontleend aan de overzichten op de betrokken pagina’s van de gecontroleerde jaarrekening die tevens op 26 april 2018 gepubliceerd is op de website van Alumexx NV www.alumexx-nv.nl)

 

Geconsolideerde balans per 31 december 2017

(Alle bedragen in duizenden euro’s tenzij anders vermeld)

31 december 2017 31 december 2016
EUR EUR EUR EUR
   
Vaste activa    
Immateriële vaste activa  (1) 555
 
  555
Vlottende activa    
Handels- en overige vorderingen (2) 633   94
Liquide middelen (3) 166   461
 
  799 555
         
   
  1.354 555
   
Eigen vermogen    
Kapitaal en reserves toerekenbaar aan

aandeelhouders van de vennootschap

   
Aandelenkapitaal (4) 1.069   699
Agioreserve 18.054   17.869
Overige reserve (4) -18.072   -13.290
Resultaat boekjaar -436   -4.781
   
  615 497
Kortlopende schulden    
Handels- en overige verplichtingen (5) 81   25
Belastingschulden   2
Overige schulden (5) 658   31
   
  739 58
   
   
  1.354 555
   

 

 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2017

(Alle bedragen in duizenden euro’s tenzij anders vermeld)

2017 2016
EUR EUR EUR EUR
   
   
Omzet (6)   4
Kostprijs van de omzet (7)   -3
   
Brutomarge   1
   
Personeelskosten (8) 16   12
Overige bedrijfskosten (9) 406   71
   
Som der kosten   422 83
   
   
Bedrijfsresultaat   -421 -83
   
Financiële baten (10)  
Financiële lasten (10) 15   2
   
Financiële baten en lasten   15 2
   
Resultaat vóór belastingen   -436 -85
   
Belastingen (11)  
   
   
Resultaat na belastingen   436 -85
   
   
   
Gewogen gemiddeld aantal
uitstaande aandelen
  7.026.010 6.995.515
Resultaat per aandeel (12)

 (x EUR  1)

  -0,062   -0,012
   
Gewogen gemiddelde aantal
uitstaande aandelen incl. verwatering
  7.026.010   6.995.515
Verwaterde Resultaat per aandeel (12)

 (x EUR 1)

  -0,062   -0,012
     
   

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(Alle bedragen in duizenden euro’s)

2017 2016
  EUR EUR EUR EUR
Bedrijfsresultaat   -421   -83
Aanpassingen op het bedrijfsresultaat
Betaalde/ontvangen rente 15 2
Veranderingen in werkkapitaal
Mutaties in vorderingen (2) 539 58
Mutaties in schulden (5) -680 504
-126 564
 
Kasstroom uit operationele activiteiten   -295   -647
Investeringen
      * Overname Alumexx (1)
Desinvesteringen
      * Verkoop Synaplast 75
      * Verkoop Equipe 183
 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 258
   
Uitgifte aandelen (4) 850
 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   850
 
Netto kasstroom -295   461
       
Liquide middelen 1 januari (3) 461 0
Mutatie kasmiddelen (3) -295 461
 
Liquide middelen 31 december (3)   166   461