Alumexx krijgt goedkeuring voor overnames tijdens BAVA

Etten-Leur, 24 maart 2023 Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft tijdens de BAVA goedkeuring van de aandeelhouders gekregen voor de overnames  van Euroscaffold en ASC Group. Ook is goedkeuring van de aandeelhouders verkregen voor alle  overige agendapunten, te weten wijziging van de statuten van de vennootschap en machtigingen voor het bestuur voor de uitgifte van 3,7 miljoen aandelen A en de uitgifte van 10 cumulatief preferente aandelen.

Door de overnames ontstaan naar verwachting substantiële synergie-effecten. Alumexx zal na afronding van de beide overnames een bedrijfsomvang hebben die past bij een beursnotering.

Transactie
De totale koopsom, exclusief earn-out regelingen, bedraagt € 22,4 miljoen.

Synergievoordelen die kunnen leiden tot een verbetering van de nettomarge worden behaald door: minder prijsconcurrentie, een grotere inkoopkracht, schaalvoordelen, productieoptimalisatie en samenwerking op het gebied van sales & marketing en E-commerce. Tevens zijn er logistieke voordelen door de geografische spreiding van de locaties.

De afronding van de overnames is nog onder voorbehoud van het bereiken van overeenstemming over de definitieve transactiedocumentatie. Alumexx verwacht de overnames op korte termijn te kunnen afronden. Verdere details zijn vermeld in ons persbericht van 23 maart 2023 en in ons jaarverslag 2022 op www.alumexx-nv.nl

“We zijn enorm trots dat deze overnames van Euroscaffold en ASC Group goedgekeurd zijn door de aandeelhouders. Deze transactie bundelt de krachten van 3 succesvolle bedrijven in de klimmaterialen, waarmee nog meer nationale en internationale expansie wordt verwacht. Alumexx wordt hiermee één van de grotere partijen in Europa. De nieuwe combinatie zal aangestuurd gaan worden door Frank van der Weide, Marco Hakvoort en Jeroen van den Heuvel. Zowel de kopers en de verkopers zijn bijgestaan door respectievelijk Coralis Corporate Finance en Sophista Fusies & Overnames.

Deze overnames passen perfect in de groeistrategie van Alumexx N.V. en zorgen direct voor de bedrijfsomvang die hoort bij een beursnotering. Ik bedank hierbij alle betrokken partijen en we kijken uit naar de toekomstige samenwerking. We bevinden ons nu in de afrondende fase van de koopovereenkomsten en notariële aktes. Hiervoor wilde we uiteraard eerst de goedkeuring in de BAVA ontvangen.“ Jeroen van den Heuvel – CEO Alumexx

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

Sterke omzetgroei Alumexx in 2022; overnames in afrondende fase

Etten-Leur, 23 maart 2023 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige klimmaterialen, heeft vandaag het jaarverslag 2022 gepubliceerd. De omzet steeg met 21% tot € 8,1 miljoen.

“Bij deze presenteren wij u het Alumexx jaarverslag 2022. Wederom een jaar met een mooie groei en opportunity’s. Ondanks de onrustige markt van grondstoffen, energieprijzen en de oorlog in Oekraïne, heeft onze flexibele organisatie en haar marktbenadering een mooi rendement gerealiseerd. We zijn trots op onze realisaties en kijken verheugd uit naar de groei door de beoogde overnames “- Jeroen van den Heuvel – Bestuursvoorzitter Alumexx

Kerncijfers 2022
De omzet van Alumexx steeg in 2022 met 21% van € 6,7 miljoen tot € 8,1 miljoen. Het grootste deel van de omzetgroei is autonoom gerealiseerd. De bijdrage aan de omzetgroei door de overname van Lado Klimmaterialen B.V. in oktober 2022 is circa € 0,4 miljoen. De omzet per afzetkanaal ontwikkelde zich als volgt:

(x € 1.000)20222021
   
Dealers / directe klanten3.2533.378
Eigen online platforms3.1392.357
Externe online platforms1.418617
Bouwmarkten272309
Totaal netto-omzet8.0826.661

De EBITDA (het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen) daalde van € 0,5 miljoen in 2021 naar € 0,3 miljoen in 2022. De nettowinst kwam uit op € 0,1 miljoen (2021: € 0,3 miljoen). Deze daling houdt verband met extra investeringen en onderzoekskosten als gevolg van de voorgenomen overnames en de daarmee samenhangende groei van de groep. Er is  in 2022 voor ruim € 0,1 miljoen aan acquisitiekosten verantwoord inzake de overname van Lado Klimmaterialen B.V. en de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group. Daarnaast is de organisatie vooruitlopend op deze overnames verder geprofessionaliseerd met als gevolg hogere kosten. Er is tevens een reservering voor de accountantscontrole 2022 van € 0,1 miljoen opgenomen, ondanks dat tot op heden nog geen OOB accountant is gevonden. Gecorrigeerd voor deze effecten is de nettowinst in 2022 licht toegenomen ten opzichte van 2021.

Het balanstotaal steeg van € 2,4 miljoen tot € 3,3 miljoen. Het eigen vermogen kwam uit op een bedrag van € 1,6 miljoen, dat is een stijging ten opzichte van 2021 met € 0,3 miljoen.

Extra aandacht voor het werkkapitaal resulteerde in een afname van de voorraden en de debiteuren en droeg bij aan een positieve netto kasstroom van € 0,5 miljoen. Net als in 2021 hoefde Alumexx ook in 2022 geen gebruik te maken van externe financieringen.

Webshop sales en klanttevredenheid
Als onderdeel van de strategie lag de focus op online sales, dit heeft wederom een forse bijdrage geleverd in omzetgroei. De totale online sales zijn toegenomen met € 1,6 miljoen tot  in totaal € 4,6 miljoen. Daarmee bedraagt de totale online sales in 2022 ruim 56% van de totale omzet. De groei in online sales is evenredig verdeeld over de eigen online platforms en de externe online platforms.

Ondanks de groei heeft Alumexx haar kenmerkende kwaliteit en uitstekende service weten te bewaken met een gemiddeld klanttevredenheidscijfers van 9,3 als gevolg.

Dealers
In 2022 was de omzetbijdrage van de dealers en directe klanten voor het eerst minder dan 50%, namelijk 40% (2021: 51%). Dit komt mede doordat tijdens de coronapandemie onze eindgebruikers bekender zijn geworden met de mogelijkheden om online aankopen te doen. Levering via dealers heeft in 2022 nog net het grootste aandeel in de omzetkanalen van Alumexx.

Prijzen en marge
Alumexx zag zich in 2022 genoodzaakt verschillende keren een prijsverhoging door te voeren vanwege een toename van de grondstof- en energieprijzen. Vanwege de forse groei in online sales, waar een hogere brutomarge wordt behaald, is Alumexx in staat geweest om de nettomarge licht te laten stijgen. De bruto- en nettomarge ontwikkelden zich als volgt:


(x € 1.000)
20222021
   
Netto-omzet8.0826.661
Inkoopwaarde van de omzet-5.747-4.931
Brutomarge2.3351.730
   
Verkoopkosten-1.154-796
Nettomarge1.181934
 14,6%14,0%

Publicatie jaarverslag
Het jaarverslag 2022 is op 23 maart 2023, na sluiting beurs, gepubliceerd op de website www.alumexx-nv.nl. Alumexx is er ondanks vele inspanningen niet in geslaagd om een controlerende OOB accountant te vinden. Bij de jaarrekening van 2022 ontbreekt derhalve een controleverklaring van een OOB accountant.

Overnames ASC Group & Euroscaffold – BAVA op 24 maart 2023
Zoals op 10 februari jongstleden is bekendgemaakt, zijn de due diligence onderzoeken met betrekking tot de overnames van Euroscaffold en ASC Group succesvol afgerond en is er een gecommitteerde bankfinanciering beschikbaar gesteld.

Op vrijdag 24 maart 2023 houdt Alumexx een buitengewone vergadering van aandeelhouders om de beoogde overnames ter goedkeuring aan de aandeelhouders voor te leggen.

De gecommitteerde bankfinanciering van de Rabobank is € 16,6 miljoen groot. De overnamefinanciering wordt gevraagd in de vorm van twee 5-jarige leningen van € 14,6 miljoen en een werkkapitaalkrediet van € 2,0 miljoen. Er wordt een bedrag van € 1,8 miljoen aan bestaande bankfinanciering afgelost. Het resterende deel van de bankfinanciering betreft financial leases die niet worden afgelost (€ 1,0 miljoen). Per saldo resteert, in combinatie met de reeds aanwezige liquiditeit bij Alumexx, een voldoende liquiditeitsbuffer.

De totale koopsom, exclusief earn-out regelingen, bedraagt € 22,4 miljoen en is gebaseerd op een multiple van 5,6x de totale EBITDA over 2021 van de beide bedrijven. Daarmee is de koopsom € 0,7 miljoen hoger dan de op 10 februari afgegeven indicatie, vanwege afrondende onderhandelingen met de verkopers.
Het contante deel van de koopsom bedraagt in totaal € 12,5 miljoen. Daarnaast worden nieuwe aandelen A aan de aandeelhouders van Euroscaffold ter waarde van € 2,7 miljoen uitgegeven (3,7 miljoen aandelen tegen € 0,73 per aandeel). Het resterende bedrag van de overnamesom wordt gefinancierd door het uitgeven van 6% cumulatief preferente aandelen ter waarde van € 7,2 miljoen aan de aandeelhouders van beide bedrijven, waarvan € 1,7 miljoen betrekking heeft op de verrekening van de rekening-courant schuld met de moedermaatschappij van ASC Group. In verband met de uitgifte van de cumulatief preferente aandelen wordt een voorstel tot statutenwijziging aan de BAVA voorgelegd.

Daarnaast zijn er earn-out regelingen van maximaal € 510 duizend per jaar gedurende de jaren 2023 tot en met 2027 voor de verkopers van Euroscaffold en ASC Group tezamen. De effectieve datum van de transactie is 1 januari 2022. De closing zal naar verwachting op korte termijn plaatsvinden, onder voorbehoud van het verkrijgen van goedkeuring voor de overnames door de aandeelhouders van Alumexx en onder voorbehoud van het bereiken van overeenstemming over de definitieve transactiedocumentatie met verkopers.

De verwachting is dat de transactie binnen afzienbare termijn een positief effect zal hebben op de winst per aandeel van Alumexx. De drukkende effecten van het hogere aantal aandelen en de hogere financieringslasten worden naar verwachting reeds in 2023 voor een belangrijk deel gecompenseerd door de hogere verwachte winstgevendheid van de nieuwe combinatie. De verwachting is dat de synergie-effecten zich vooral vanaf 2024 zullen doen gelden met een substantiële verbetering van de winst per aandeel.

Algemene vergadering
De algemene vergadering zal plaats vinden op 23 juni 2023. De oproeping voor de algemene vergadering, de agenda met daarbij behorende toelichting en de overige verplicht gestelde gegevens/documenten zullen gepubliceerd worden op www.alumexx-nv.nl.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Mail: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering van ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).