Alumexx NV behaalt in haar eerste boekjaar direct een bescheiden winst

Etten-Leur, 30 april 2019 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige klimmaterialen voor de doe-het-zelf-markt, heeft vandaag de jaarrekening over 2018 gepubliceerd.  Het betreft het eerste volledige boekjaar van Alumexx N.V. sinds haar beursnotering per 2 januari 2018.

In 2018 stond Alumexx N.V. voor twee uitdagende opdrachten: het transformeren van de nieuwe Alumexx activiteiten tot een operationeel bedrijf én het instellen van o.a. een Corporate Governance- en verslaggevingsstructuur die voldoet aan de voorschriften van een beursnotering. Het bedrijf heeft hard gewerkt aan beide opdrachten en goede resultaten behaald.

De naamsbekendheid van Alumexx werd zowel kwalitatief als kwantitatief uitgebouwd in 2018, in  belangrijke Europese afzetmarkten. Het Bestuur heeft hierbij voorrang gegeven aan het opbouwen van een goede positie op de lange termijn, boven het op korte termijn behalen van grote volumes met kleine marges. Hierbij werd ook zorgvuldig gekeken naar de voorwaarden van grote afnemers en de daarmee samenhangende risico’s voor Alumexx.

Kerncijfers 2018
Bij een netto-omzet in 2018 van € 1.567.000 (2017 : € 4.000) behaalde Alumexx N.V. een brutomarge van € 331.000 (2017 : € 1.000). De netto-omzet groeide in het tweede halfjaar van 2018 (€ 804.000) met 5% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018 (€ 763.000). De omzet in de zomer van 2018 viel tegen, wat toegeschreven kan worden aan de te hoge temperaturen voor de doelgroep van Alumexx. Het Bestuur is voornemens de retailmarkt sterker te benaderen uit het oogpunt van risicospreiding en meer focus op het (internationale) dealernetwerk.

Over het tweede halfjaar van 2018 werd een kleine winst voor belastingen behaald, terwijl over het eerste halfjaar van 2018 nog een verlies werd geleden. Over 2018 kwam het resultaat na belastingen uit op een bescheiden winst van € 16.000 ten opzichte van een verlies van € 436.000 in 2017, door een toename van de activiteiten als ook door een eenmalige belastingbate.

Ultimo 2018 is het werkkapitaal positief. De operationele kasstroom van € 271.000 leidde tot een toename van de liquide middelen tot € 439.000 ultimo 2018. Het eigen vermogen van de Vennootschap bedroeg € 631.000 per ultimo 2018 (2017 : € 615.000); de solvabiliteitsratio steeg van 45% per eind 2017 naar 52% per eind 2018.

Additionele financiering was in 2018 niet nodig en wordt ook niet nodig geacht voor 2019. Een groep grootaandeelhouders heeft opnieuw een zekerheidsverklaring afgegeven voor de liquiditeit van de Vennootschap tot en met het eerste kwartaal van 2020. Naar verwachting zal geen gebruik hoeven te worden gemaakt van deze garanties. Het feit, dat de aandeelhouders bereid waren de garantie af te geven ziet Alumexx als signaal van vertrouwen in haar toekomst.

Alumexx CEO Jeroen van den Heuvel: “ 2018 was ons eerste operationele jaar als start-up. We werken hard aan de uitbouw van ons merk, netwerk en digitale platformen. Begin 2018 hebben we veel geïnvesteerd in de transitie naar een actieve bedrijfsvoering en de nieuwe structuur. De inzet van ons hele team en de professionele begeleiding van de Raad van Commissarissen hebben mij als Bestuurder veel ondersteuning en spirit gegeven voor de uitbouw van dit mooie merk en bedrijf. Ondanks dat we nu nog één van de kleinste beursnoteringen van Nederland zijn, geven de eerste resultaten positieve signalen voor een stabiele doorgroei van onze lange termijn strategie”.

Vooruitzicht 2019
Alumexx blijft zich focussen op de verdere verzelfstandiging ten opzichte van de ASC Group, alsmede op internationale expansie en optimalisering van het zich steeds verder uitbreidende productenprogramma. Naast ASC Group als belangrijke leverancier zijn er begin 2019 verschillende fabrikanten bijgekomen.

Alumexx gaat ook het aanbod van producten en haar doelgroep verbreden. Naast ladders, trappen en steigers komen er meer accessoires, gereedschappen en materialen welke aansluiten op de wensen van haar doelgroep. Alumexx zal haar digitale platformen uitbreiden naar One-Stop-Shopping met als doel meer afnemers en hogere volumes. Alumexx is overtuigd van het succes van de digitalisering van het merk en de branche.

Verdere verzelfstandiging ten opzichte van de ASC Group zal onder meer gestalte krijgen door het aannemen van eigen personeel.  Daartoe heeft Alumexx al afspraken gemaakt. Daarnaast zal de dienstverleningsovereenkomst, die eind 2017 werd gesloten met de ASC Group voor de duur van twee jaar, zo nodig (op onderdelen) worden verlengd.

CEO Jeroen van den Heuvel; “deze situatie zien beide partijen als positief. ASC Group heeft zich een betrouwbare wederpartij getoond, zowel als fabrikant als leverancier, wat wij overigens wel blijven monitoren. Dit neemt niet weg dat ik mij blijf focussen op de groei en de onafhankelijkheid van Alumexx. Dit proces loopt voorspoedig en volgens plan. We zijn vanaf het begin hierover heel transparant geweest en willen dat ook blijven”.

CEO Jeroen van den Heuvel; “Alle ontwikkelingen stemmen ons positief waarbij de diversiteit en internationalisering steeds sterker bijdragen aan onze merknaam en organisatie. We blijven ons focussen op groei en speuren naar kansen en eventuele overname kandidaten, welke een enorme boost kunnen geven aan de potentie van Alumexx. Dit alles wel met de kritische noot dat het significante bijdrage moet leveren aan een gestructureerde en stabiele groei!“.

Het jaarverslag over 2018 is gepubliceerd op www.alumexx-nv.nl op 30 april 2019, na sluiting van de beurs. De accountant accon avm Controlepraktijk B.V. heeft de jaarrekening over 2018 voorzien van een controleverklaring met aangepast oordeel, een oordeelonthouding. Deze is toegevoegd aan de jaarrekening.

De algemene vergadering zal plaats vinden op 21 juni 2019 van 13.00 tot 15.00 in Van der Valk Princeville te Breda. De oproeping voor de algemene vergadering, de agenda met daarbij behorende toelichting en de overige verplicht gestelde gegevens/ documenten zullen binnenkort gepubliceerd worden.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).  

Alumexx NV stelt publicatie jaarverslag 2018 enige dagen uit

Etten-Leur, 23 april 2019 – Het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Alumexx N.V. hebben besloten de publicatie van het jaarverslag 2018 enige dagen uit te stellen.

Vandaag heeft accon AVM Controlepraktijk B.V. aan Alumexx medegedeeld dat zij meer tijd nodig hebben om hun werkzaamheden af te ronden en derhalve niet in staat zijn om vandaag de controleverklaring bij het jaarverslag 2018 te verstrekken. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden binnen enkele dagen worden afgerond.

Het Bestuur en de Raad van Commissarissen betreuren de gang van zaken, zeker omdat het team van Alumexx alle inspanningen heeft verricht om uitstel van publicatie te voorkomen. Alumexx zal het jaarverslag 2018 uiterlijk 30 april 2019 publiceren.