Alumexx toont sterke omzetgroei

Etten-Leur, 22 juni 2023 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen, heeft concernbreed een sterke omzetgroei gerealiseerd over de eerste vijf maanden van 2023.  

Omzetontwikkeling
De omzet van Alumexx, exclusief de overnames van Euroscaffold en ASC Group in 2023,  is over de periode januari tot en met mei 2023 met 26% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Het grootste deel van de omzetgroei is bijgedragen door de in oktober 2022 overgenomen deelneming  Lado Klimmaterialen. De autonome omzetgroei over de eerste vijf maanden van 2023 bedraagt 5%.

De per ultimo maart 2023 overgenomen deelnemingen Euroscaffold en ASC Group worden vanaf 31 maart 2023 meegeconsolideerd in de cijfers van Alumexx N.V. Euroscaffold en ASC Group hebben in de periode april en mei 2023 een gezamenlijke omzetstijging gerealiseerd van 9% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Status integratie Euroscaffold en ASC Group
De integratie van de recent verworven deelnemingen verloopt volgens planning. Met name ten aanzien van de in- en verkoop zijn de eerste synergie-effecten reeds zichtbaar. In de komende periode ligt de focus op het samenvoegen en optimaliseren van het assortiment. Het management zet momenteel in op het maken van een efficiëntieslag door betere stroomlijning van de verschillende productielijnen.  Ook het opzetten van de interne beheersing en financiële rapportages passend bij de nieuwe omvang van de organisatie staat in de komende maanden gepland.

Update delisting en OOB accountant
Op 4 mei jongstleden heeft Alumexx in een persbericht verklaart zich te zullen beraden over stappen tegen het besluit van delisting. In vervolg hierop heeft Alumexx op 13 juni jongstleden een brief gestuurd aan Euronext met het standpunt dat Euronext met het besluit tot delisiting onrechtmatig handelt jegens Alumexx. Op 15 juni jongstleden heeft Alumexx in een gesprek bij Euronext een toelichting op deze brief gegeven. Euronext heeft toegezegd op korte termijn te reageren op de brief van Alumexx.  Alumexx heeft nog steeds de intentie om in Amsterdam genoteerd te blijven. Afgelopen week heeft er een verkennend gesprek met een OOB-accountantskantoor plaatsgevonden omtrent een mogelijke accountantscontrole per boekjaar 2023. Mocht Alumexx er niet in slagen om uitstel te krijgen op het besluit tot delisting  vervalt de notering op 6 november 2023, de laatste handelsdag is dan 3 november 2023. Als back-up werkt Alumexx aan een overgang naar Euronext Growth in Brussel.

Algemene vergadering (AVA)
Op 23 juni 2023 zal Alumexx haar AVA houden bij Brasserie De Hoge Neer in Etten-Leur om 14:00.
Adres: Hoge Neerstraat 1, 4873 LM Etten-Leur.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de productie en levering  van aluminium ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  industriële, semiprofessionele en de doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt zich met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam. Eind maart 2023 heeft Alumexx ASC Group en Euroscaffold overgenomen. Daarmee is Alumexx uitgegroeid tot één van de grootste bedrijven in Nederland op het gebied van aluminium klimmaterialen.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

Alumexx beraadt zich over stappen tegen besluit de-listing Euronext

Etten-Leur, 4 mei 2023 – Euronext Amsterdam N.V. (“Euronext”) heeft Alumexx N.V. (“Alumexx”) op 3 mei jl. per e-mail geïnformeerd over het besluit van de Euronext Listing Board tot de-listing van Alumexx. De de-listing zal na 6 maanden in werking treden. De notering vervalt op 6 november 2023, de laatste handelsdag is 3 november 2023.

In een brief van 26 april jl. tekende Alumexx al bezwaar aan tegen een de-listing, en is nog altijd in afwachting van een inhoudelijke reactie van Euronext. Alumexx neemt geen genoegen met de tot dusverre ontvangen informatie en beraadt zich over verder te nemen stappen.

“We betreuren enorm de huidige gang van zaken en het ontvangen schrijven van Euronext over de de-listing van Alumexx aandelen aan de Euronext te Amsterdam. Ondanks talloze inspanningen sinds 2019 is het ons helaas niet gelukt om een offerte te ontvangen van één van de overgebleven OOB accountants kantoren. Zolang dat dit probleem al speelt hebben we altijd dialoog onderhouden met Euronext, daarnaast zijn we nog altijd in afwachting op ons uitgebreid ingediende bezwaar.” Jeroen van den Heuvel – CEO Alumexx

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van aluminium ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  industriële, semiprofessionele en de doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt zich met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam. Eind maart 2023 heeft Alumexx ASC Group en Euroscaffold overgenomen. Daarmee is Alumexx uitgegroeid tot één van de grootste bedrijven in Nederland op het gebied van aluminium klimmaterialen.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

Alumexx tekent bezwaar aan tegen de-listing procedure Euronext Amsterdam

Etten-Leur, 26 april 2023 Alumexx N.V. heeft bezwaar gemaakt tegen de de-listing procedure van Euronext te Amsterdam.

Alumexx N.V. heeft heden formeel en gemotiveerd bezwaar aangetekend bij Euronext Amsterdam tegen het in gang zetten van de de-listing procedure aan de effectenbeurs van Euronext te Amsterdam. De situatie van non-compliance  is opgetreden omdat de toenmalige OOB accountant van Alumexx zijn vergunning heeft ingeleverd. Alumexx heeft er alles aan gedaan om een ander OOB kantoor te vinden, en meent dat haar niets te verwijten valt dat dit niet is gelukt.

Alumexx heeft Euronext Amsterdam gevraagd per ommegaande te reageren. Daarna zal Alumexx nader ingaan op de door haar aangevoerde bezwaren.

 “Ons beursfonds Alumexx N.V. heeft vanaf de initiële notering alles gedaan om te voldoen aan de noterings- en governance vereisten. De toenmalige accountant van Alumexx heeft haar OOB vergunning per juni 2019 ingeleverd en ondanks alle inspanningen sinds die tijd is het Alumexx niet gelukt om een offerte van een van de overgebleven OOB kantoren te ontvangen. Er hebben zich geen problemen met onze aandeelhouders, leveranciers of wie dan ook voorgedaan, zodat er niets is geweest wat een smet zou kunnen werpen op de reputatie van ons fonds.

Alumexx N.V. valt niets te verwijten en verkeert in feite in een overmacht situatie. Vandaar dat we bezwaar indienen met een uitgebreid verweer. “ Jeroen van den Heuvel – CEO Alumexx

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van aluminium ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  industriële, semiprofessionele en de doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt zich met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam. Eind maart 2023 heeft Alumexx ASC Group en Euroscaffold overgenomen. Daarmee is Alumexx uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven in Nederland op het gebied van aluminium klimmaterialen.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

Etten-Leur, 14 april 2023 – Alumexx N.V. (“Alumexx”) maakt bezwaar tegen voorgenomen de-listing door Euronext Amsterdam aan de effectenbeurs aldaar

Geen OOB accountant
Het aandeel Alumexx werd in 2020 op het strafbankje geplaatst, omdat de OOB accountant van Alumexx (accon avm controlepraktijk B.V.) de OOB vergunning had ingeleverd, en Alumexx er niet in was geslaagd een andere OOB accountant aan zich te binden.  Op 13 april 2021 publiceerde Euronext Amsterdam een notice, waarin Euronext bekend maakte dat bedrijven, die op het strafbankje waren geplaatst, 24 maanden de tijd kregen om alsnog aan de beursvoorschriften te voldoen.
Alumexx is steeds in gesprek met Euronext Amsterdam gebleven over het nijpende gebrek aan OOB accountants, en het ontbreken van mogelijkheden om dit op te lossen. Alumexx heeft hierover telkens gerapporteerd in haar jaarverslagen, recent nog in haar jaarverslag 2022 op blz. 24 en 79, waar zij onder meer meldt dat het alternatief is dat Alumexx overgaat naar een notering op een Euronext growth markt, zoals Brussel of Parijs.

Voorgenomen de-listing procedure
In een schriftelijk bericht van gisteravond constateert Euronext Amsterdam dat niet is voldaan aan de beursvoorschriften. Euronext zegt voornemens te zijn binnen twee weken te besluiten tot de-listing (tenzij alsnog aan de voorwaarden wordt voldaan). Het zal daarna nog tenminste zes maanden duren voordat de de-listing in werking treedt. Alumexx zal hiertegen per ommegaande formeel bezwaar aantekenen. Daarnaast zal Alumexx met uiterste inspanning de alternatieven uitwerken, waaronder een verplaatsing van de notering naar Euronext Acces of Euronext Growth in Brussel. Dit onderzoek wordt in nauw overleg met Euronext Amsterdam uitgevoerd.  
Zodra meer duidelijkheid over het bovenstaande bestaat zullen nadere mededelingen volgen.

“ Wij zijn positief over de relatie en toekomst met Euronext, ondanks de minder positieve boodschap van deze brief. Alumexx heeft altijd het maximale gedaan om een offerte te mogen ontvangen van de OOB kantoren in Nederland, maar er helaas nooit één mogen ontvangen. Iets wat in mijn ogen ook een probleem is op overheidsniveau. De huidige regulering vanuit de overheid en de scheve verhoudingen tussen vraag en aanbod in de accountancy bij OOB kantoren , geven de kleinere beursnoteringen geen eerlijke kans op deze manier.

Hiermee zouden mooie en gezonde bedrijven als Alumexx onterecht in een verkeerd hoekje gepositioneerd kunnen worden. Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn voor een gezonde marktwerking in Nederland ! Zeker met de recente overnames van Euroscaffold en ASC Group heeft Alumexx een omvang en niveau dat thuis hoort op de beurs. Alumexx zal ook zeker een beursnotering blijven behouden bij Euronext. De komende periode zullen wij benutten om hier de juiste inrichting aan te geven binnen alles wat Euronext wereldwijd te bieden heeft “. Jeroen van den Heuvel – CEO

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie en Raad van Commissarissen van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van aluminium ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  industriële, semiprofessionele en de doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt zich met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. . Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam. Eind maart 2023 heeft Alumexx ASC Group en Euroscaffold overgenomen. Daarmee is Alumexx uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven in Nederland op het gebied van aluminium klimmaterialen.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

Alumexx rondt overnames af; omzet zal fors toenemen in 2023

Etten-Leur, 3 april 2023 Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft de overnames van Euroscaffold en ASC Group volledig afgerond. De overnames zorgen ervoor dat de omzet van Alumexx in 2023 fors zal toenemen.

Door de overnames ontstaan naar verwachting substantiële synergie-effecten op de bruto marge door minder prijsconcurrentie en een grotere inkoopkracht. De bedrijven verwachten tevens synergie- en schaalvoordelen met lagere productie- en logistieke kosten te kunnen realiseren. Daarnaast worden efficiencyvoordelen in de sales en marketing en E-commerce verwacht.

Tijdens de BAVA van 24 maart 2023 stemden de aandeelhouders van Alumexx al unaniem in met de overnames van Euroscaffold en ASC Group, maar nog onder voorbehoud van het bereiken van overeenstemming over de definitieve transactiedocumentatie. Alle transactiedocumentatie is inmiddels goedgekeurd en afgerond. Ook de notariële passages en financiële transacties zijn hiermee definitief. De directie en het management zullen nu het integratieproces op gaan starten om alle synergie voordelen en groeiprocessen te optimaliseren en uit te bouwen. Verdere details over de overnames zijn vermeld in onze eerdere persberichten en in ons jaarverslag 2022 op www.alumexx-nv.nl

Zoals op 23 maart 2023 is bekendgemaakt, bedroeg de omzet van Alumexx in 2022 € 8 miljoen.
De nieuwe combinatie van Alumexx, Euroscaffold en ASC Group deed in 2021 tezamen geconsolideerd al ruim 38 miljoen euro omzet en verwacht de omzet samen verder te kunnen laten groeien. Euroscaffold en ASC Group zullen vanaf 31 maart 2023, de overnamedatum, worden meegeconsolideerd.

“We zijn verheugd dat deze overnames van Euroscaffold en ASC Group nu helemaal afgerond zijn. Deze overnames bundelen de krachten van 3 succesvolle bedrijven in de klimmaterialen, waarmee nog meer nationale en internationale expansie wordt verwacht. Alumexx wordt hiermee één van de grotere partijen in Europa. De directie zal gevoerd gaan worden door Frank van der Weide, Marco Hakvoort en Jeroen van den Heuvel. Door de overnames zal de omzet van Alumexx fors toenemen en zal Alumexx de omvang hebben die past bij een beursnotering.

Ik bedank hierbij onze RvC, Rabobank, Doomen & Quist, Sophista Fusies & Overnames, Coralis Corporate Finance, Statua Corporate Counsels en alle medewerkers van Alumexx, Euroscaffold en ASC Group voor hun inzet van de afgelopen periode tijdens dit traject. We kijken uit naar de toekomstige samenwerking van dit mooie team en naar de geweldige kansen die dit gaat bieden.“ Jeroen van den Heuvel – CEO Alumexx

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. In juni 2020 werden de klimmateriaal activiteiten van DVLvanLoon, bekend van online platform Rolsteiger.net, overgenomen. In oktober 2022 werd Lado Klimmaterialen overgenomen. Lado verkoopt klimmaterialen en biedt speciale maatwerk oplossingen voor de bouw, (haven)industrie en ZZP-markt. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die sinds ruim 30 jaar vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam. Vanaf eind maart 2023 maakt ASC Group onderdeel uit van het beursfonds. Vanaf eind maart 2023 is ook Euroscaffold toegetreden tot het beursfonds.   Euroscaffold produceert en levert eveneens kwaliteitsproducten van Nederlandse bodem en beschikt over succesvolle E-commerce activiteiten. Euroscaffold heeft ruim 15 jaar ervaring en verkoopt onder andere in Nederland, België, Duitsland en Spanje.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

Alumexx krijgt goedkeuring voor overnames tijdens BAVA

Etten-Leur, 24 maart 2023 Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft tijdens de BAVA goedkeuring van de aandeelhouders gekregen voor de overnames  van Euroscaffold en ASC Group. Ook is goedkeuring van de aandeelhouders verkregen voor alle  overige agendapunten, te weten wijziging van de statuten van de vennootschap en machtigingen voor het bestuur voor de uitgifte van 3,7 miljoen aandelen A en de uitgifte van 10 cumulatief preferente aandelen.

Door de overnames ontstaan naar verwachting substantiële synergie-effecten. Alumexx zal na afronding van de beide overnames een bedrijfsomvang hebben die past bij een beursnotering.

Transactie
De totale koopsom, exclusief earn-out regelingen, bedraagt € 22,4 miljoen.

Synergievoordelen die kunnen leiden tot een verbetering van de nettomarge worden behaald door: minder prijsconcurrentie, een grotere inkoopkracht, schaalvoordelen, productieoptimalisatie en samenwerking op het gebied van sales & marketing en E-commerce. Tevens zijn er logistieke voordelen door de geografische spreiding van de locaties.

De afronding van de overnames is nog onder voorbehoud van het bereiken van overeenstemming over de definitieve transactiedocumentatie. Alumexx verwacht de overnames op korte termijn te kunnen afronden. Verdere details zijn vermeld in ons persbericht van 23 maart 2023 en in ons jaarverslag 2022 op www.alumexx-nv.nl

“We zijn enorm trots dat deze overnames van Euroscaffold en ASC Group goedgekeurd zijn door de aandeelhouders. Deze transactie bundelt de krachten van 3 succesvolle bedrijven in de klimmaterialen, waarmee nog meer nationale en internationale expansie wordt verwacht. Alumexx wordt hiermee één van de grotere partijen in Europa. De nieuwe combinatie zal aangestuurd gaan worden door Frank van der Weide, Marco Hakvoort en Jeroen van den Heuvel. Zowel de kopers en de verkopers zijn bijgestaan door respectievelijk Coralis Corporate Finance en Sophista Fusies & Overnames.

Deze overnames passen perfect in de groeistrategie van Alumexx N.V. en zorgen direct voor de bedrijfsomvang die hoort bij een beursnotering. Ik bedank hierbij alle betrokken partijen en we kijken uit naar de toekomstige samenwerking. We bevinden ons nu in de afrondende fase van de koopovereenkomsten en notariële aktes. Hiervoor wilde we uiteraard eerst de goedkeuring in de BAVA ontvangen.“ Jeroen van den Heuvel – CEO Alumexx

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering  van  ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de  semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

Sterke omzetgroei Alumexx in 2022; overnames in afrondende fase

Etten-Leur, 23 maart 2023 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige klimmaterialen, heeft vandaag het jaarverslag 2022 gepubliceerd. De omzet steeg met 21% tot € 8,1 miljoen.

“Bij deze presenteren wij u het Alumexx jaarverslag 2022. Wederom een jaar met een mooie groei en opportunity’s. Ondanks de onrustige markt van grondstoffen, energieprijzen en de oorlog in Oekraïne, heeft onze flexibele organisatie en haar marktbenadering een mooi rendement gerealiseerd. We zijn trots op onze realisaties en kijken verheugd uit naar de groei door de beoogde overnames “- Jeroen van den Heuvel – Bestuursvoorzitter Alumexx

Kerncijfers 2022
De omzet van Alumexx steeg in 2022 met 21% van € 6,7 miljoen tot € 8,1 miljoen. Het grootste deel van de omzetgroei is autonoom gerealiseerd. De bijdrage aan de omzetgroei door de overname van Lado Klimmaterialen B.V. in oktober 2022 is circa € 0,4 miljoen. De omzet per afzetkanaal ontwikkelde zich als volgt:

(x € 1.000)20222021
   
Dealers / directe klanten3.2533.378
Eigen online platforms3.1392.357
Externe online platforms1.418617
Bouwmarkten272309
Totaal netto-omzet8.0826.661

De EBITDA (het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen) daalde van € 0,5 miljoen in 2021 naar € 0,3 miljoen in 2022. De nettowinst kwam uit op € 0,1 miljoen (2021: € 0,3 miljoen). Deze daling houdt verband met extra investeringen en onderzoekskosten als gevolg van de voorgenomen overnames en de daarmee samenhangende groei van de groep. Er is  in 2022 voor ruim € 0,1 miljoen aan acquisitiekosten verantwoord inzake de overname van Lado Klimmaterialen B.V. en de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group. Daarnaast is de organisatie vooruitlopend op deze overnames verder geprofessionaliseerd met als gevolg hogere kosten. Er is tevens een reservering voor de accountantscontrole 2022 van € 0,1 miljoen opgenomen, ondanks dat tot op heden nog geen OOB accountant is gevonden. Gecorrigeerd voor deze effecten is de nettowinst in 2022 licht toegenomen ten opzichte van 2021.

Het balanstotaal steeg van € 2,4 miljoen tot € 3,3 miljoen. Het eigen vermogen kwam uit op een bedrag van € 1,6 miljoen, dat is een stijging ten opzichte van 2021 met € 0,3 miljoen.

Extra aandacht voor het werkkapitaal resulteerde in een afname van de voorraden en de debiteuren en droeg bij aan een positieve netto kasstroom van € 0,5 miljoen. Net als in 2021 hoefde Alumexx ook in 2022 geen gebruik te maken van externe financieringen.

Webshop sales en klanttevredenheid
Als onderdeel van de strategie lag de focus op online sales, dit heeft wederom een forse bijdrage geleverd in omzetgroei. De totale online sales zijn toegenomen met € 1,6 miljoen tot  in totaal € 4,6 miljoen. Daarmee bedraagt de totale online sales in 2022 ruim 56% van de totale omzet. De groei in online sales is evenredig verdeeld over de eigen online platforms en de externe online platforms.

Ondanks de groei heeft Alumexx haar kenmerkende kwaliteit en uitstekende service weten te bewaken met een gemiddeld klanttevredenheidscijfers van 9,3 als gevolg.

Dealers
In 2022 was de omzetbijdrage van de dealers en directe klanten voor het eerst minder dan 50%, namelijk 40% (2021: 51%). Dit komt mede doordat tijdens de coronapandemie onze eindgebruikers bekender zijn geworden met de mogelijkheden om online aankopen te doen. Levering via dealers heeft in 2022 nog net het grootste aandeel in de omzetkanalen van Alumexx.

Prijzen en marge
Alumexx zag zich in 2022 genoodzaakt verschillende keren een prijsverhoging door te voeren vanwege een toename van de grondstof- en energieprijzen. Vanwege de forse groei in online sales, waar een hogere brutomarge wordt behaald, is Alumexx in staat geweest om de nettomarge licht te laten stijgen. De bruto- en nettomarge ontwikkelden zich als volgt:


(x € 1.000)
20222021
   
Netto-omzet8.0826.661
Inkoopwaarde van de omzet-5.747-4.931
Brutomarge2.3351.730
   
Verkoopkosten-1.154-796
Nettomarge1.181934
 14,6%14,0%

Publicatie jaarverslag
Het jaarverslag 2022 is op 23 maart 2023, na sluiting beurs, gepubliceerd op de website www.alumexx-nv.nl. Alumexx is er ondanks vele inspanningen niet in geslaagd om een controlerende OOB accountant te vinden. Bij de jaarrekening van 2022 ontbreekt derhalve een controleverklaring van een OOB accountant.

Overnames ASC Group & Euroscaffold – BAVA op 24 maart 2023
Zoals op 10 februari jongstleden is bekendgemaakt, zijn de due diligence onderzoeken met betrekking tot de overnames van Euroscaffold en ASC Group succesvol afgerond en is er een gecommitteerde bankfinanciering beschikbaar gesteld.

Op vrijdag 24 maart 2023 houdt Alumexx een buitengewone vergadering van aandeelhouders om de beoogde overnames ter goedkeuring aan de aandeelhouders voor te leggen.

De gecommitteerde bankfinanciering van de Rabobank is € 16,6 miljoen groot. De overnamefinanciering wordt gevraagd in de vorm van twee 5-jarige leningen van € 14,6 miljoen en een werkkapitaalkrediet van € 2,0 miljoen. Er wordt een bedrag van € 1,8 miljoen aan bestaande bankfinanciering afgelost. Het resterende deel van de bankfinanciering betreft financial leases die niet worden afgelost (€ 1,0 miljoen). Per saldo resteert, in combinatie met de reeds aanwezige liquiditeit bij Alumexx, een voldoende liquiditeitsbuffer.

De totale koopsom, exclusief earn-out regelingen, bedraagt € 22,4 miljoen en is gebaseerd op een multiple van 5,6x de totale EBITDA over 2021 van de beide bedrijven. Daarmee is de koopsom € 0,7 miljoen hoger dan de op 10 februari afgegeven indicatie, vanwege afrondende onderhandelingen met de verkopers.
Het contante deel van de koopsom bedraagt in totaal € 12,5 miljoen. Daarnaast worden nieuwe aandelen A aan de aandeelhouders van Euroscaffold ter waarde van € 2,7 miljoen uitgegeven (3,7 miljoen aandelen tegen € 0,73 per aandeel). Het resterende bedrag van de overnamesom wordt gefinancierd door het uitgeven van 6% cumulatief preferente aandelen ter waarde van € 7,2 miljoen aan de aandeelhouders van beide bedrijven, waarvan € 1,7 miljoen betrekking heeft op de verrekening van de rekening-courant schuld met de moedermaatschappij van ASC Group. In verband met de uitgifte van de cumulatief preferente aandelen wordt een voorstel tot statutenwijziging aan de BAVA voorgelegd.

Daarnaast zijn er earn-out regelingen van maximaal € 510 duizend per jaar gedurende de jaren 2023 tot en met 2027 voor de verkopers van Euroscaffold en ASC Group tezamen. De effectieve datum van de transactie is 1 januari 2022. De closing zal naar verwachting op korte termijn plaatsvinden, onder voorbehoud van het verkrijgen van goedkeuring voor de overnames door de aandeelhouders van Alumexx en onder voorbehoud van het bereiken van overeenstemming over de definitieve transactiedocumentatie met verkopers.

De verwachting is dat de transactie binnen afzienbare termijn een positief effect zal hebben op de winst per aandeel van Alumexx. De drukkende effecten van het hogere aantal aandelen en de hogere financieringslasten worden naar verwachting reeds in 2023 voor een belangrijk deel gecompenseerd door de hogere verwachte winstgevendheid van de nieuwe combinatie. De verwachting is dat de synergie-effecten zich vooral vanaf 2024 zullen doen gelden met een substantiële verbetering van de winst per aandeel.

Algemene vergadering
De algemene vergadering zal plaats vinden op 23 juni 2023. De oproeping voor de algemene vergadering, de agenda met daarbij behorende toelichting en de overige verplicht gestelde gegevens/documenten zullen gepubliceerd worden op www.alumexx-nv.nl.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Mail: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering van ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). 

Alumexx roept BAVA bijeen voor succesvolle afronding overnames Euroscaffold en ASC Group

Etten-Leur, 10 februari 2023 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen, heeft de due diligence onderzoeken voor de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group succesvol afgerond en heeft een gecommitteerde bankfinanciering van de Rabobank beschikbaar. Op vrijdag 24 maart 2023 zal Alumexx een buitengewone vergadering van aandeelhouders (BAVA) houden om de beoogde overnames ter goedkeuring aan de aandeelhouders voor te leggen.

Beoogde overnames Euroscaffold en ASC Group
Euroscaffold is opgericht in 2016 door Marco Hakvoort en Frank van der Weide en is een gerenommeerde Nederlandse producent van hoogwaardige klimmaterialen welke haar producten verkoopt in onder andere Nederland, België, Duitsland en Spanje.

ASC Group is opgericht in 1991 door Jeroen van den Heuvel en is een toonaangevend merk en producent van een zeer breed pakket industriële klimmaterialen, welke over de gehele wereld verkocht en geleverd worden.

De nieuwe combinatie van Alumexx, Euroscaffold en ASC Group is de onbetwiste nummer 2 in de Benelux markt voor aluminium steigers, werkliften, trappen en ladders. Door de overnames ontstaan verwachte substantiële synergie-effecten, vooral op de bruto marge door minder prijsconcurrentie en door een grotere inkoopkracht. Ook zullen de synergie- en schaalvoordelen leiden tot verwachte lagere productie-, opslag- en logistieke kosten en tot lagere sales & marketing kosten.

De winstgevende omzet van zowel Euroscaffold als van ASC Group overtreft die van Alumexx in ruime mate, zodat Alumexx, na beide overnames, de robuuste omvang zal hebben die past bij een beursnotering. De geconsolideerde omzet van de drie bedrijven bedroeg in 2021 circa € 38 miljoen.

De corporate finance adviseur Coralis Corporate Finance heeft Alumexx begeleid bij het financieringsdeel van de overnames en bij de due diligences.

Transactie
De totale koopsom, exclusief earn-out regelingen, bedraagt € 21,7 miljoen en is gebaseerd op een multiple van 5,5x de totale EBITDA over 2021 van de beide bedrijven.

Er is een gecommitteerde bankfinanciering van de Rabobank beschikbaar van € 16,6 miljoen. De overnamefinanciering wordt gevraagd in de vorm van twee 5-jarige leningen van € 14,6 miljoen en een werkkapitaalkrediet van € 2,0 miljoen. Er wordt een bedrag van € 1,8 miljoen aan bestaande bankfinanciering afgelost. Het resterende deel van de bankfinanciering betreft financial leases die niet worden afgelost (€ 1,0 miljoen). Per saldo resteert een ruime liquiditeitsbuffer van circa € 1  miljoen.

Het resterende bedrag van de overnamesom wordt gefinancierd door het uitgeven van nieuwe aandelen A ter waarde van € 2,7 miljoen aan de aandeelhouders van Euroscaffold (3,7 miljoen aandelen tegen € 0,73 per aandeel) en 10 cumulatief preferente aandelen aan de aandeelhouders van ASC Group ter waarde van € 5,5 miljoen vermeerderd met de waarde van de RC schuld van de moedermaatschappij van ASC Group, zijnde € 1,8 miljoen. In verband met de uitgifte van de cumulatief preferente aandelen wordt een voorstel tot statutenwijziging aan de BAVA voorgelegd.

Daarnaast zijn er earn-out regelingen van maximaal € 510 duizend per jaar gedurende de jaren 2023 tot en met 2027 voor de verkopers van Euroscaffold en ASC Group tezamen. 

De effectieve datum van de transactie is 1 januari 2022. De closing zal naar verwachting ultimo maart 2023 plaatsvinden, onder voorbehoud van het verkrijgen van goedkeuring voor de overnames door de aandeelhouders van Alumexx en onder voorbehoud van het bereiken van overeenstemming over de definitieve transactiedocumentatie met verkopers.

De verwachting is dat de transactie binnen afzienbare termijn een positief effect zal hebben op de winst per aandeel van Alumexx. De drukkende effecten van het hogere aantal aandelen en de hogere financieringslasten worden naar verwachting reeds in 2023 voor een belangrijk deel gecompenseerd door de hogere verwachte winstgevendheid van de nieuwe combinatie. De verwachting is dat de synergie-effecten zich vooral vanaf 2024 zullen doen gelden met een substantiële verbetering van de winst per aandeel.

Key personen nieuwe organisatie
Frank van der Weide wordt (net als nu bij Euroscaffold) verantwoordelijk voor het groepsbrede technisch ontwerp en productie, terwijl Marco Hakvoort zich (net als nu bij Euroscaffold) vooral op de groepsbrede inkoop zal richten. Jeroen van den Heuvel zal zich als CEO en statutair directeur focussen op strategie en business ontwikkeling/ sales. De MT leden zullen afkomstig zijn uit zowel Almexx, Euroscaffold als ASC Group en zullen aan de managing directors rapporteren.

BAVA op 24 maart 2023
De BAVA zal plaats vinden op 24 maart  2023 in Hotel Princeville te Breda.  De oproeping, de agenda met daarbij behorende toelichting, het informatiememorandum van Coralis Corporate Finance en de voorstellen tot statutenwijziging zijn gepubliceerd op www.alumexx-nv.nl.

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie en Raad van Commissarissen van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering van ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

Alumexx verwacht afronding overnames Euroscaffold en ASC Group in voorjaar 2023

Etten-Leur, 28 december 2022 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen, verwacht de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group in het voorjaar van 2023 succesvol af te ronden. 

Op 4 augustus jongstleden heeft Alumexx bekendgemaakt dat intentieovereenkomsten zijn getekend met Euroscaffold en ASC Group om tot een overname te komen. De due diligence onderzoeken verlopen voorspoedig. Eén van de due diligence onderzoeken is zo goed als afgerond, het andere onderzoek wordt naar verwachting begin februari afgerond.

Alumexx heeft ten behoeve van het externe financieringsdeel de corporate finance adviseur Coralis ingeschakeld. Coralis heeft inmiddels passende financieringsvoorstellen ontvangen, geëvalueerd en partijen voorgedragen aan de Raad van Commissarissen. Op basis van verdere onderhandelingen en fiattering lijkt het realistisch dat de financiering in het eerste kwartaal van 2023 succesvol afgerond zal worden.

Beoogde overnames Euroscaffold en ASC Group
Euroscaffold is een gerenommeerde Nederlandse producent van hoogwaardige klimmaterialen, welke al ruim 14 jaar bestaat en welke haar producten verkoopt in onder andere Nederland, België, Duitsland, Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten.

ASC Group bestaat al ruim 30 jaar als toonaangevend merk en producent van een zeer breed pakket industriële klimmaterialen, welke over de gehele wereld verkocht en geleverd worden.

Alumexx zal met deze beoogde overnames direct tot de top van producenten in hoogwaardige aluminium klimmaterialen in Europa behoren. De winstgevende omzet van zowel Euroscaffold als van ASC Group overtreft die van Alumexx in ruime mate.

Alumexx verwacht dat de combinatie op alle fronten significante schaal- en synergievoordelen zal gaan opleveren. De geconsolideerde omzet van de drie bedrijven, na eliminatie van de intercompany omzet tussen ASC Group en Alumexx, bedroeg in 2021 circa € 38 miljoen. Na succesvolle afronding zal Alumexx de beoogde overnames ter goedkeuring voorleggen aan haar aandeelhouders, en daartoe een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Berry den Bezemer, voorzitter RvC Alumexx:
“Namens de RvC zijn we verheugd met de stappen die zijn gezet om de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group succesvol af te kunnen ronden. De beoogde overnames passen perfect binnen de strategie van Alumexx om in de komende jaren fors te groeien en opent de deur naar diverse schaal- en synergievoordelen. We verwachten de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group in het voorjaar van 2023 ter goedkeuring aan onze aandeelhouders voor te leggen.”

Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie en de Raad van Commissarissen van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering van ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via de eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds januari 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

Halfjaarcijfers 2022 Alumexx: sterke toename online sales

Etten-Leur, 15 september 2022 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier van hoogwaardige aluminium klimmaterialen heeft haar halfjaarcijfers 2022 gepubliceerd. In het eerste halfjaar van 2022 is de omzet toegenomen met 18% ten opzichte van het eerste halfjaar 2021. Deze groei komt volledig voort uit de autonome groei van de online sales.

Omzet en resultaat
In het eerste halfjaar van 2022 behaald Alumexx N.V. een omzet van € 3,8 miljoen, een toename van 18% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021 (€ 3,2 miljoen). De groei van € 0,6 miljoen is volledig autonoom behaald.

De omzetgroei komt volledig voort uit de online sales, zowel via de eigen online platforms als de externe online platforms. De omzetgroei uit de eigen online platforms bedraagt € 0,4 miljoen, een toename van 37%. Bij de externe online platforms is eveneens een toename van € 0,4 miljoen gerealiseerd wat neerkomt op een toename van maar liefst 138%.

Het grootste deel van de omzet werd voor het eerst online behaald, namelijk 58%. Over het eerste halfjaar 2021 was dit 43%. De verkoop aan dealers en directe klanten liet een daling zien van € 0,3 miljoen en daalde tot 37% van de omzet ten opzichte van 52% over het eerste halfjaar 2021. De omzet uit bouwmarkten is in het eerste halfjaar 2022 met 31% gestegen al blijft dit in lijn met de strategie beperkt van omvang met een aandeel van circa 5% evenals vorig jaar.

De omzettoename is voornamelijk buiten Nederland gerealiseerd. De buitenlandse omzet is gestegen met 45% van € 0,9 miljoen naar € 1,3 miljoen, vooral door een toename van de omzet in België en Duitsland. De omzet in Nederland is toegenomen van € 2,3 miljoen naar € 2,5 miljoen wat neerkomt op een toename van 8%.

De brutomarge over het eerste halfjaar 2022 is met ruim € 260 duizend toegenomen. De brutomarge bedroeg 27,8% over het eerste halfjaar 2022 (eerste halfjaar 2020: 24,5%). De toename van de brutomarge komt voornamelijk door de hogere online verkopen waarbij hogere brutomarges worden gerealiseerd. Online sales brengen ook hogere overige bedrijfskosten waaronder transportkosten, provisies voor externe online platforms en kosten met betrekking tot de vindbaarheid van de eigen websites met zich mee. De nettomarge (de brutomarge na aftrek van de verkoopkosten) over het eerste halfjaar 2022 kwam lager uit (12,1%) dan over dezelfde periode vorig jaar (13,2%). Deze daling is onder meer gelegen in de hogere provisies van de externe online platforms en de gestegen kosten van transport door hogere brandstofprijzen. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de nettomarge en er zijn diverse acties doorgevoerd, waaronder de prijsstelling op de externe online platforms, om deze te verbeteren.

(x € 1.000)H1-2022H1-2021
Netto-omzet3.7893.216
Inkoopwaarde van de omzet-2.737-2.427
Brutomarge1.052789
Verkoopkosten-594-363
Nettomarge458426
12,1%13,2%

De bedrijfskosten zijn over het eerste halfjaar van 2022 toegenomen met € 345 duizend. Deze toename komt voor een belangrijk deel voort uit hogere verkoopkosten (€ 231 duizend) zoals provisies voor externe platforms en transportkosten. Daarnaast is er een toename van de personeelskosten (€ 82 duizend) onder andere vanwege de uitbreiding van het personeelsbestand inclusief inhuur.

De nettowinst over het eerste halfjaar 2022 bedroeg € 68 duizend (eerste halfjaar 2021: € 135 duizend).

Balans en kasstroom
Het balanstotaal per 30 juni 2022 is in vergelijking tot 31 december 2021 afgenomen met € 0,2 miljoen tot € 2,1 miljoen. De daling zit voornamelijk in de afname van de vorderingen (€ 0,2 miljoen). In het eerste halfjaar 2022 was sprake van een positieve kasstroom van € 0,1 miljoen dit is voornamelijk te danken aan het positieve resultaat (€ 0,1 miljoen).

Jeroen van den Heuvel, CEO Alumexx: “ Ik ben uiteraard trots dat we wederom een groei van de omzet hebben kunnen laten zien. Dit ondanks alle onzekerheden van oorlogen, inflatie, een dreigende recessie en een zeer onrustige grondstoffenmarkt. De extra gemaakte verkoopkosten zijn ook een lange termijn investering voor de groei van ons bedrijf. Daarbij maakt ook de naamsbekendheid en kracht van onze eigen online platforms een groot onderdeel uit van de investeringen in verkoop- en promotiekosten. De eenmalige omzet boost in 2021 van de thuisklussers uit de COVID-19 lockdowns heeft de autonome groei in 2022 wat getemperd. Vandaar ook de trots op wat we toch aan groei gerealiseerd hebben over de 1e helft van 2022. De overname van Lado in september 2022 zal bijdragen aan een verdere omzetgroei in de 2e helft van 2022.

Ik wil afsluiten met het streven van Alumexx om de beoogde overnames van Euroscaffold en ASC Group in het 4e kwartaal van dit jaar af te ronden.De synergie en potentie van deze beoogde overnames passen precies bij de doelstellingen en ambities van Alumexx. Hiermee krijgen we direct de slagkracht om één van de grootste leveranciers van klimmaterialen in Europa te worden. Ook de uitbouw van het team met deze ervaren en kundige mensen in onze branche, zal de huidige groei van online sales alleen maar versterken. Ook persoonlijk kijk ik erg uit naar de samenwerking en toekomst van dit traject.”


Perscontact & investor relations
Alumexx N.V.
Email: info@alumexx.nl
Tel: (0) 76 – 303 35 96
www.alumexx-nv.nl

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van de directie en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staan. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. De directie van Alumexx kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt Alumexx geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

Over Alumexx
Alumexx richt zich op de levering van ladders, trappen, steigers en aanverwante artikelen voor klus- schilder- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte. De doelgroep is de semiprofessionele en doe-het-zelfmarkt. Alumexx beweegt met haar hoofdzakelijk in Nederland geproduceerde kwaliteitsproducten aan de bovenkant van deze markt. Dankzij eigen ontwerpen die met behulp van de modernste productiemethoden worden gemaakt, kan Alumexx haar kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen afzetten via eigen online platforms, externe online platforms, dealers en doe-het-zelfketens. Begin 2019 breidde Alumexx het assortiment uit met producten van derden, zoals Hailo en Batavia. De huidige afzetmarkt bevindt zich voornamelijk in Europa.

De voormalige moedermaatschappij ASC Group, die vergelijkbare producten maakt voor de professionele markt, begon in 2011 met de ontwikkeling en verkoop van aluminium klimmaterialen voor consumenten en semiprofessionele gebruikers. Eind 2017 werden deze producten ondergebracht in Alumexx B.V. en aan het beursfonds verkocht. Alumexx N.V. is sinds 2018 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam.

Dit is een openbare aankondiging van Alumexx N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

BIJLAGEN

  • Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
  • Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
  • Verkorte geconsolideerde balans
  • Verkort geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen
  • Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht
  • Toelichting
  • Bestuurdersverklaring

Bijlages zijn zichtbaar in het halfjaarverslag in PDF formaat.
Download: het halfjaarverslag in PDF.